Cardinal Theme

معرفی گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانش جهاني در علوم زيستي در چند دهه اخير رشد فزاينده‌اي داشته است و اين رشد عمدتاً ناشي از پيشرفت در زمينه علوم سلولي ملكولي بوده است. اين علم بستر مناسبي جهت مطالعه و تحقيق در زيست‌شناسي نوين پديد آورده است. اين شاخه از علوم نه‌تنها مبناي همه‌ي گرايش‌هاي علوم زيستي اعم از فيزيولوژي، بيوسيستماتيك و بيوتكنولوژي و غيره را تشكيل مي‌دهد، بلكه در ساير شاخه‌هاي علوم از جمله كشاورزي و پزشكي نيز زمينه‌هاي كاربردي فراواني دارد. شناخت اساس ملكولي بروز انواع بيماري‌ها، نحوه عمل‌كرد ميكروارگانيسم‌ها، اساس ملكولي داروشناسي و سم‌شناسي، ديدگاه ملكولي بروز رفتارها، چگونگي توارث در انسان، حيوان و گياه و به طوركلي دانش ژنتيك، همگي بر مبناي مطالعه، بررسي و انجام پژوهش در علوم سلولي و ملكولي پيشرفت مي‌نمايند. مطالعات و تحقيقات بنيادي سرطان، ايمني‌شناسي، سلول‌هاي بنيادي كه از علوم نوين پزشكي بحساب مي‌آيند نيز بر مبناي علوم سلولي و ملكولي استوار هستند. پژوهش در بيوتكنولوژي و اصلاح ژنتيك نباتات و اصلاح نژاد دام و طيور نيز به نوبه خود وابسته به مطالعات پايه‌اي در زمينه علوم سلولي و ملكولي مي‌باشد.

در تحقق اهداف فرهنگ مبنی بر ترتیب کارشناسان ارشد متعهد و متخصص در زمینه های مختلف علوم پایه که در جهت رسیدن به خودکفائی، مورد نیاز جمهور ی اسلامی ایران می باشد، طرح دوره کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی توسط کمیته تخصصی زیست شناسی شورایعالی برنامه ریزی با همکاری عده ای از استادان و متخصصان این رشته در چهار چوب مصوبات و اهداف کلی شورایعالی برنامه ریزی تهیه شده است.

این دوره آموزشی مطابق با مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 1/4/93 به صورت یک دوره آموزشی 2 ساله و یا حداکثر 5/2 ساله برگزار می شود که با گذراندن واحدهای آموزشی آغاز می گردد و با انجام پایان نامه پژوهشی و دفاع از آن خاتمه می یابد. نظام آموزشی بکار رفته در این مقطع تحصیلی ترمی- واحدی خواهد بود و دانشجویان موظف به گذرانیدن 5 واحد جبرانی، 12 واحد الزامی، 10 واحد اختیاری، 2 واحد سمینار و نیز انجام پایان نامه عملی می باشند. اجرای پایان نامه معادل گذرانیدن 8 واحد محسوب خواهد شد.