چارت درسی کارشناسی سلولی مولکولی

تذکر:گذراندن22واحدازجدول  دروس عمومی بانظر مدیر گروه عمومی الزامی است.