برنامه پیشنهادی کارشناسی سلولی مولکولی

شایان ذکر است گذراندن  22واحددروس عمومی طبق سرفصل الزامی استhttp://cmb.sci.usc.ac.ir/files/1592038108251.pdf