مدیر گروه کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

مدیر گروه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی

استاد

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

تلفن تماس: 22338274

پست الکترونیکی: a.fazeli@usc.ac.ir

رزومه: